Employee Maintenance เติมเต็มศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างเต็มขีดความสามารถให้สอดคล้องตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กรเป็นระบบการฝึกอบรมพนักงาน โดยการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรและเกณฑ์การคัดกรองพนักงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถกำหนดตารางการเปิดอบรมแต่ละหลักสูตรโดยพิจารณาจากความต้องการของพนักงาน พร้อมทั้งสามารถกำหนดลำดับความสำคัญในการลงทะเบียนหลักสูตร

และระบบแจ้งเตือนผ่าน E-Mail ไปยังผู้เข้ารับการอบรมม การประเมินผลก่อนและหลังจากการจบหลักสูตร ทั้งยังสามารถนำข้อมูลวันและเวลาที่รับการอบรมเข้าสู่ระบบ Time Attendance เพื่อยกเว้นการลงเวลาทำงานในวันที่มีการอบรม พร้อมรองรับระบบ Self Service

key feature
กำหนดหลักสูตร พร้อมภาพรวมของเนื้อหาและต้นทุนของหลักสูตร
กำหนดเกณฑ์การคัดกรองผู้เข้ารับการอบรม
กำหนดเกณฑ์ของหลักสูตรพื้นฐานที่ต้องผ่านก่อนเข้าอบรม
กำหนดสถานที่และห้องที่ใช้ในการอบรม รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ได้อย่างละเอียด
สามารถสร้างตารางการอบรม หรือพิจารณาจากความต้องการของผู้เข้าอบรมได้
สามารถส่ง E-Mail เพื่อเชิญผู้ที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน เพื่อให้ลงทะเบียนเพื่อรับการอบรมได้
สามารถนำข้อมูลผู้ที่พลาดการอบรม ไปใช้ในการสร้างตารางอบรมใหม่ เพื่อให้รองรับ จำนวนผู้เข้าอบรมได้เพียงพอ
สามารถส่ง E-Mail เพื่อยืนยัน หรือยกเลิกตารางอบรมให้กับผู้เข้าอบรมโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการปรับปรุงตารางอบรม
สามารถส่งข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม เข้าสู่ระบบ Time Attendance
รองรับระบบ Self Service